11
xx
login
szukaj w serwisie  

 

ojpojopiopuopuiopui
PORADY PRAWNE
Funkcjonowanie samorządu:  
Koniec kadencji wójta
Radny kończący kadencję składa oświadczenie majątkowe
Egzamin na członków rady nadzorczej
Dotacje na sfinansowanie zawodów sportowych
Prawo wybieralności skazanych prawomocnym wyrokiem
Ważność kontrasygnaty po wygaśnięciu stosunku do pracy skarbnika
Finanse publiczne:  
Szampan dla małżeństw z długim stażem
Prawo pracy:
Nagroda jubileuszowa dla kończącego kadencję burmistrza
Nauczyciel mianowany opłacany jak stażysta
Agitacja wyborcza w szkole?!
Status dyrektora szkoły a bezpośrednia podległość służbowa
Zasady waloryzacji wynagrodzeń pracowników państwowej strefy budżetowej
Jednorazowa odprawa przy przejściu na emeryturę
Ustalenie trzynastki
Wliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do odprawy emerytalnej
Dodatek za wysługę lat
Rozwiązanie stosunku do pracy z pracownikiem samorządowym mianowanym
Umowa o pracę tymczasową
Z umowy o pracę w stosunek pracy z nominacji
Kursy i szkolenia dla pracowników
Pożyczki dla niepełnosprawnych
Pomoc społeczna:  
Kierowanie do domu pomocy społecznej
Ubezpieczenia społeczne:  
Podmioty wypłacające świadczenia rodzinne
Uprawnieni do świadczeń rodzinnych
Zasady weryfikacji świadczeń rodzinnych
Postępowanie w sprawie jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy
Odszkodowanie za przedmioty osobistego użytku uszkodzone podczas wypadku przy pracy
Zamówienie publiczne:  
Szykuje się kolejna nowelizacja
Nowa szansa na sfinansowanie inwestycji
Czas pomyśleć o prenumeracie
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa możliwości zamawiającego
Pełnomocnictwa nie można uzupełniać
PORADY PRAWNE

Funkcjonowanie samorządu

Koniec kadencji wójta

PYTANIE SEKRETARZA
Ile trwa kadencja wójta i zastępcy wójta? Czy pełnią oni swoje obowiązki do czasu złożenia ślubowania przez nowo wybranego wójta czy zastępcę wójta?


ODPOWIEDŹ PRAWNIKA
Kadencja wójta (burmistrza, prezydenta miasta) kończy się w momencie wygaśnięcia kadencji rady gminy. Wójt, jak i jego zastępcy, którzy właśnie ponoszą odpowiedzialność za bieżące funkcjonowanie gminy, zobowiązani są pełnić swoje funkcje do czasu objęcia obowiązków
przez nowo wybranego wójta oraz nowo powołanego zastępcę wójta.

Zgodnie z art. 16 ustawy o samorządzie gminnym kadencja rady gminy trwa cztery lata licząc od dnia wyboru. Jednocześnie, zgodnie z art. 26 ust. 2 tej ustawy kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy. W związku z powyższym ustawodawca wprowadził zasadę jednoczesnego trwania kadencji organów gminy - zarówno wykonawczego, jak i stanowiącego. Wyjątkiem jest jedynie przypadek, gdy wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest wybierany przez radę gminy, w przypadku wyczerpania możliwości wyboru organu wykonawczego w drodze wyborów powszechnych. Zawsze natomiast kadencja wójta (burmistrza, prezydenta miasta) kończy się w momencie wygaśnięcia kadencji rady gminy, czyli w dniu, w którym upływa czteroletnia kadencja liczona od dnia wyboru rady gminy. Wygaśnięcie mandatu wójta przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem jego zastępcy lub zastępców (art. 28e ustawy o samorządzie gminnym).
Istotne jest to, iż - wprawdzie kadencja organu wykonawczego gminy wygasa z momentem wygaśnięcia kadencji rady gminy, natomiast dzień ten jest dniem obligatoryjnego odwołania zastępców wójta z ich funkcji - niemniej jednak należy zapewnić ciągłość wykonywania bieżących zadań gminy. Dlatego zarówno wójt, jak i jego zastępcy, którzy właśnie ponoszą odpowiedzialność za bieżące funkcjonowanie gminy, zobowiązani są pełnić swoje funkcje do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta oraz nowo powołanego zastępcę wójta. W konsekwencji ustawa wyraźnie odróżnia czas trwania kadencji oraz czas pełnienia obowiązków przez wójta i odwołanego już z funkcji zastępcy wójta. Kwestia ta ma znaczenie np. w zakresie prawa pracy i wydawanego świadectwa pracy oraz wypłaty wynagrodzenia.
Paweł Groński


PODSTAWA PRAWNA
ˇ Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j.: Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.)


.:: Strona główna  .:: Serwis Administracyjno-Samorządowy .:: Prenumerata  .:: Kontakt  .:: Wydawnictwo      .:: Admin ::.